Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji sukladno odredbama članka 54. Zakona o sustavu državne uprave („NN“, br. 150/11) obavlja poslove državne uprave za područje Požeško-slavonske županije, a osobito:

  1. neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu
  2. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
  3. provodi upravni  nadzor  odnosno inspekcijski nadzor,
  4. prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima

Uredi državne uprave od 2001. godine, kada su ustrojeni Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave („NN“, br. 59/01), organizacijski su pripadali Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske («NN», br. 199/03) pripadali su Središnjem državnom uredu za upravu kao novom središnjem tijelu državne uprave. Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske („NN“, br. 77/09) pripadaju pak Ministarstvu uprave. Poslove državne uprave u uredima državne uprave obavljaju državni službenici koji se primaju u državnu službu temeljem javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno, a pomoćno-tehničke poslove obavljaju namještenici, koji se primaju u radni odnos temeljem ugovora o radu. Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama  Vlade RH (“NN” br. 40/12 i 51/12). Ured djeluje u sjedištu u Požegi i u Ispostavi u Pakracu.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji regulira potreban broj službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stvarnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti, te ustroj ustrojstvenih jedinica unutar Ureda. Isti Pravilnik donijet je od strane predstojnice Ureda, uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, dana 27. lipnja 2012. godine.

Ured ima četiri službe u sjedištu u Požegi, i to:

      1. Službu za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,

      2. Službu za društvene djelatnosti

      3. Službu za opću upravu

      4. Službu za zajedničke poslove,

      te Ispostavu u Pakracu za područje gradova Pakraca i Lipika.

 

Info

Adresa: Županijska 11, 34000 Požega

Centrala: 034/290-100

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak  07:00 - 15:00

MB:  01543261

OIB: 25130129042

Pronađite nas na karti

Korisne poveznice