Valentina Krpan, mag.iur. , voditeljica Službe

tel. 034/290-170

fax. 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za žrtve rata

Martina Šega, mag.oec., voditeljica Odjela

tel. 034/290-168

fax. 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za prosvjetu, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb

Dario Paić, spec.publ.adm, voditelj Odjela 

tel. 034/290-167

fax. 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

U Službi za društvene djelatnosti ustrojavaju se dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:

            a) Odjel za žrtve rata i

            b) Odjel za prosvjetu, kulturu, rad,  zdravstvo i socijalnu skrb

 

Odjel za žrtve rata obavlja upravne i stručne poslove koji su utvrđeni u članku 5. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, a koji se odnose na:

- utvrđivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i pravu na osobnu invalidninu, člana obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravu na obiteljsku invalidninu, o pravu na novčanu naknadu mirovine obiteljima nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pravu na ortopedski doplatak, poseban doplatak HRVI, pravu na doplatak za pripomoć u kući, pravu na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, pravu na jednokratnu novčanu pomoć, o pravu HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma na njegovatelja, utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju, pravu na topli obrok u školi za djecu nezaposlenih hrvatskih branitelja ili korisnika zajamčene minimalne naknade

- o pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, statusa mirnodopskog vojnog invalida, u stvarima koje se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

- utvrđivanje statusa i priznavanje prava na invalidninu ratnim invalidima, sudionicima i članovima obitelji sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

- izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vodi evidenciju korisnika, obavlja poslove obračuna i isplate novčanih sredstava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vodi evidenciju izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava,

- izdaje potvrde o statusu sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

- obavlja poslove organizacije pogreba hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz vojne počasti

 

Odjel za prosvjetu, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji su utvrđeni u članku 5. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, a koji se odnose na:

– upis u Registar sportskih djelatnosti, te izdavanje izvadaka iz istoga; vođenje Registra fizičkih osoba iz sustava sporta; vođenje Registra pravnih osoba iz sustava sporta, te izdavanje izvadaka za iste; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje uvjeta za početak i prestanak rada predškolskih ustanova, te početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje mišljenja na prijedlog plana upisa u srednje škole na području Ureda i davanje ocjene usklađenosti planiranih upisa s kriterijima koje je utvrdilo nadležno tijelo, usklađivanje sadržaja natječaja za upis u srednju školu, te izvješćivanje o upisima na propisanim obrascima; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih;

– obavljanje upravnog nadzora nad ustanovama u kulturi, te nad udrugama tehničke kulture; o postojanju uvjeta za osnivanje kazališta, te davanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica; zaprimanje, provjera i dostava ministarstvu prijava knjižnica za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, te prijava muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba;

– registraciju, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava, te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih; evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;

– izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz;

- rješavanje prava na zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranih osoba,

- utvrđivanje prava invaliditeta i smanjene sposobnosti osoba s invaliditetom,

– davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili organiziranje humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći.